ماده اصلی تولید این طناب ها پلی پروپلین می باشد طناب های مصنوعی در این شرکت بر مبنای استاندارد BS EN699 در رنگ های متنوع و با اقطار ۶ الی ۳۸ میلی متر تولید می شود. از طناب های فوق در صنایع کشتیرانی ، حمل و نقل ، ماهیگیری ، بافت تور های ایمنی و ادوات ورزشی استفاده می گردد.