‫‬‫سید علی مرعشی 
کارشناسی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی