فروش محصول پایان کار نیست آغاز یک تعهد است

khorsani

‫‬‫عیسی خراسانی 
کارشناسی مدیریت بازرگانی