مدیران شرکت

هیات مدیره :

  • آقای شهریار حیدری ( رئیس هیات مدیره )
  • آقای بهزاد پور محمدی (نایب رئیس هیات مدیره )
  • آقای سعید کاظمی دینه رودی (عضو هیات مدیره و مدیر عامل)
  • آقای مصطفی غفاری گل سفیدی ( عضو هیات مدیره )