مدیران شرکت

  • آقای سعید کاظمی دینه رودی ( مدیر عامل )
  • آقای حمید عجمی ( مدیر مالی اداری )
  • آقای عیسی خراسانی (سرپرست بازرگانی)
  • آقای سید علی مرعشی ( مسئول تدارکات )
  • آقای پرویز امینی فرد ( مدیر کارخانه )
  • آقای عرفان اصلاحی ( سرپرست فروش )

هیات مدیره :

  • آقای شهریار حیدری ( رئیس هیات مدیره )
  • آقای بهزاد پور محمدی (نایب رئیس هیات مدیره )
  • آقای سعید کاظمی دینه رودی (عضو هیات مدیره و مدیر عامل)
  • آقای مصطفی غفاری گل سفیدی ( عضو هیات مدیره )