اعضای شرکت

  • آقای اسمعیل گوران اوریمی ( مدیر عامل )
  • آقای شهرام فتحی ( مدیر مالی اداری )
  • آقای سید علی مرعشی ( سرپرست بازرگانی )
  • آقای عرفان اصلاحی ( سرپرست فروش کارخانه )

هیئت مدیره :

  • آقای شهریار حیدری ( رئیس هیئت مدیره )
  • آقای بهزاد پور محمدی (نائب رئیس هیئت مدیره )
  • آقای جمشید نیک ضمیر ( عضو هیئت مدیره )
  • آقای مصطفی غفاری گل سفیدی ( عضو هیئت مدیره )