فروش محصول پایان کار نیست آغاز یک تعهد است

MohammadDoriyeh

‫‬‫

مهندس محمد دریه (عضو هیات مدیره )

فوق لیسانس مدیریت اجرایی (استراتژیک)