فروش محصول پایان کار نیست آغاز یک تعهد است

ShahramBarazande

‫‬‫

مهندس شهرام برازنده (عضو هیات مدیره)

لیسانس مهندس صنایع ( گرایش تولید صنعتی)
فوق لیسانس مدیریت صنعتی (گرایش تولید)