فروش محصول پایان کار نیست آغاز یک تعهد است

shahriyarHeidary

‫‬‫

مهندس شهریار حیدری (رئیس هیات مدیره)

کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی